วมส.จัดโครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS

วมส.จัดโครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564  วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS For Windows  ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคารศูนย์เรียนรวมวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกล่าวเปิด จากนั้น ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และหลักการวิเคราะห์ข้อมูล โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click 

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด