ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการลงนามดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ คำพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี และมีผู้ร่วมลงนาม 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง ของคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้กรุณารับเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ข่าว : นางสาวธีรันญา ธรรมานุวงศ์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ข่าวสารล่าสุด