รับฟังการบรรยาย สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญระหว่างดำรงตำแหน่ง

รับฟังการบรรยาย สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญระหว่างดำรงตำแหน่ง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ เเละบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญระหว่างดำรงตำแหน่ง ของท่าน รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งท่านได้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผลการยกฐานะการจัดการศึกษาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นเป็นวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรเป็นเเนวทางในการดำเนินการพัฒนาวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนต่อไป ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู ชั้น 1 อาคารฝึกหัดครู

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click 

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด