ม.ปลอดเหล้า วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ม.ปลอดเหล้า วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ม.ปลอดเหล้า สถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกฮอล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการสานต่อการประกาศเจตนารมณ์ การรวมพลังภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า และบุหรี่ และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ สู่สังคมอยู่ดีมีสุข มีวิถีชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเสพสิ่งเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ นำไปสู่อุบัติเหตุ และอาชญากรรมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อผู้เสพ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมใจกันสร้างความตระหนัก โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด