มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมงานประเพณีลอยกระทงสิบสองมนล่องผ่องไต ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมงานประเพณีลอยกระทงสิบสองมนล่องผ่องไต ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยอาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมเดินขบวนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สืบสานประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต (ลอยกระทง) ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต (ลอยกระทง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดภายใต้แนวคิด “สืบสานประเพณี ลอยกระทงวิถีอนุรักษ์ พัฒนาอัตลักษณ์สู่ความยั่งยืน” เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่มีมาช้านาน และเป็นประเพณีที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา
ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงไปในน้ำ อันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด โดยการออกแบบกระทงสำหรับลอยน้ำและกระทงสวรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้อัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และลดของเสียที่ย่อยสลายยาก การทำกระทงและกระทงสรรค์ ที่ทำจากวัสดุทางธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น เปลือกข้าวโพด ใบตองตึง ซึ่งปกติจะเป็นวัสดุที่จะถูกเผาในช่วงสถานการณ์ไฟป่าของทุกปี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และลดของเสียที่ย่อยสลายยาก อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการแก้ไขปัญหาและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาไฟป่าหมอกควันในปัจจุบัน

ข่าวสารล่าสุด