วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และได้มีการบรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดย สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
.
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นางสาวธีรันญา ธรรมานุวงศ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ข่าวสารล่าสุด