มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต้อนรับ คณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อติดตามผลการศึกษาและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต้อนรับ คณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อติดตามผลการศึกษาและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนฯ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ อาจารย์ ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการศึกษาและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนทุนฯ ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ มีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 5 ราย ได้แก่
1. นางสาวกนกวัน กิตติพันธุ์เสนา นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
2. นางสาวศุภลักษณ์ กำเนิดคีรี นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
3. นางสาวจรรยาบรรณ สว่างธานี นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
4. นางสาวปริญญา จันทร์ฟอง นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
5. นางสาวสวรินทร์ นิติเบญจพล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
.
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นางสาวธีรันญา ธรรมานุวงศ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ข่าวสารล่าสุด