มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2566
.
📌เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ นางสาวทิพย์ยุภา อุดมใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคี ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ ในการบูรณาการการทำงานร่วมมือกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นการประจำทุกเดือน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้มอบถ้วยกาแฟเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่หน่วยงานกระทรวงการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งต่อไป
.
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นางสาวธีรันญา ธรรมานุวงศ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ข่าวสารล่าสุด