พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

    เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการลงนามส่งมอบและรับงานในหน้าที่ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ระหว่างอาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนคนใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
             ทั้งนี้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณพร้อมมอบโล่เกียรติยศของมหาวิทยาลัยให้แก่ อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 วาระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยความเสียสละอย่างสูงเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัย ในตอนท้ายคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะครู บุคลากร และนักศึกษา ได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแด่คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนคนใหม่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click 

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด