มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติ เเละพิธีเปิดนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรติ เเละพิธีเปิดนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2564

     ดร.ทินกร นำบุญจิตต์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติ เเละพิธีเปิดนิทรรศการผู้เกษียณอายุราชการ “เรือชนะคลื่น” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ ชั้น ๑ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวแสดงแก่มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงาน โดยในปี 2564 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 14 คน ได้แก่ คณะครุศาสตร์รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา , อาจารย์อิทธิศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์ นวลสระ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัยไชยชมภู , อาจารย์เอกรัฐ อินทร์แสง , อาจารย์ฉันทนา ศศิธารามาศ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ , รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตรา ศรีชูชาติ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อาจารย์.ดร.คมศิลป์ประสงค์สุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คุณครูธนิดา ปิ่นแก้วสถาบันวิจัยและพัฒนา คุณนภัสนันท์ชัยภักดี และสำนักงานอธิการบดี คุณจรัล พรมตัน
ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการแสดงประวัติ ภาพแห่งความประทับใจ และผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งสามารถเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บทกลอนจากใจผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564

เกษียณไป แต่ใจ นั้นยังอยู่
จักเชิดชู ราชภัฏ สวัสดิ์ศรี
จิตคงเปี่ยม ล้นด้วยรัก และภักดี
ภาคภูมิมี ท่วมท้น ล้นหัวใจ
ขอเฝ้ามอง ด้วยใจ ที่พันผูก
เรือนร่วมปลูก บ้านร่วมสร้าง สว่างไสว
ให้สถาบัน เกริกเกียรติ ระบือไกล
ราชภัฏเชียงใหม่ ใหญ่ยิ่ง สถาพร
ประพันธ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้แทนผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึกในโอกาสพิธีเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน พุทธศักราช 2564

 

https://www.youtube.com/watch?v=IklC0XXe-qM

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด