มร.ชม. วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดป้ายและถนนฯ

มร.ชม. วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนจัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดป้ายและถนนฯ

ช่วงเช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยอาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เเละสโมสรนักศึกษา ร่วมพิธีขึ้นเท้าทั้ง 4 ถวายเข้าพระพุทธ สักการะพระพิฆเนศวร และไหว้เจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันเปิดป้ายและถนนทางออกหลังมหาวิทยาลัยราชภภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click 

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด