พิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีส่งมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในการนี้ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญระหว่างการดำรงตำแหน่ง อาทิ การเปลี่ยนระบบกลไกการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย การก่อสร้างห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ การพัฒนาโรงเรียนสาธิต การจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยครบอายุ 60 ปี และพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน ฯ เป็นต้น

จากนั้นได้มีพิธีลงนามเอกสารมอบงานในหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แก่ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทในการมอบงานในหน้าที่อธิการบดีฯ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี และร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ ห้องประชุมแม่ริม ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click 

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด