พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ โรงเรียนเครือข่าย ได้แก่
– โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ
– โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
– โรงเรียนขุนยวมวิทยา
– โรงเรียนปายวิทยาคาร
– โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตร
– โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
– โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ แม่ฮ่องสอน
– โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒2 แม่ฮ่องสอน
– โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 แม่ฮ่องสอน
– โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 แม่ฮ่องสอน
– โรงเรียนแม่แจ่ม
– โรงเรียนสหมิตรวิทยา
– โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา
– โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
– โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
– โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
– โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
– โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
– โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ถาวร ล่อกา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมบรรยาย เรื่อง ทิศทางและความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับภาคีเครือข่ายในยุคศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
.
📝 Wisdom for Growth
ปัญญาเพื่อความเจริญงอกงาม

ข่าวสารล่าสุด