พิธีมอบทุนการศึกษา ดร.นิพนธ์ คำพา และเครือญาติ จำนวน 21 ทุน ๆ ละ 5,000 บาทพิธีมอบทุนการศึกษา ดร.นิพนธ์ คำพา และเครือญาติ จำนวน 21 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

พิธีมอบทุนการศึกษา ดร.นิพนธ์ คำพา และเครือญาติ จำนวน 21 ทุน ๆ ละ 5,000 บาทพิธีมอบทุนการศึกษา ดร.นิพนธ์ คำพา และเครือญาติ จำนวน 21 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท

    เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ดร.นิพนธ์ คำพา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยมี อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน(ร่วมประชุมออนไลน์) พร้อมด้วยอาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอานนท์ เที่ยงตรง  อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2564 ดร.นิพนธ์ คำพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มอบทุนการศึกษา คือ “ทุนการศึกษา ดร.นิพนธ์ คำพา และเครือญาติ” ให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 21 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 105,000 บาท ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่ ดร.นิพนธ์ คำพา และเครือญาติ มอบให้นักศึกษาทุกปีมาอย่างต่อเนื่องเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ทั้งนี้มีนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่ได้รับทุนทั้งสิ้น จำนวน 21 คน ได้แก่
– นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 7 ทุน
– นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 6 ทุน
– นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 4 ทุน
– นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 3 ทุน
– นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 ทุน
 โดย “ทุนการศึกษา ดร.นิพนธ์ คำพา และเครือญาติ” ได้มอบให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
– ปีการศึกษา 2559 จำนวน 12 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท
– ปีการศึกษา 2560 จำนวน 35 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท
– ปีการศึกษา 2561 จำนวน 19 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 95,000 บาท
– ปีการศึกษา 2562 จำนวน 22 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท
รวมแล้วในรอบ 5 ปีการศึกษาที่ผ่านมา “ทุนการศึกษา ดร.นิพนธ์ คำพา และเครือญาติ” ที่มอบให้แก่นักศึกษา รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 451,000 บาท
จากนั้น ดร.นิพนธ์ คำพา ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับคุณครูเมธาวี วิบูลย์พันธ์ ในโิกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งครูปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click 

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด