ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ออนไลน์)

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ออนไลน์)

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นประธานร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ทั้งนี้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิคม เมืองมูล เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย อาจารย์ มุจลินท์  แปงศิริ อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ และอาจารย์ภัทรมน พันธุ์แพง ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปางหมู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

 

ภาพ : อาจารย์ทัศน์กร อินทจักร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด