ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ดร.นิพนธ์ คำพา ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมและมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ราย อาจารย์ ดร.นวพร ชลารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา อาจารย์ ดร.จีรัง คำนวนตา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เเละนางเปมิกา อรรคฮาต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC

#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด