ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2565

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2565

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2565 ✨
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ดร.นิพนธ์ คำพา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ จากการประชุมดังกล่าวได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้แก่ อาจารย์ภัสราภรณ์ นันตากาศ และแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวอรวรรณ ผดุงการณ์ และ นางหทัยภัทร เสาวรัตน์
.
.
💻 ประมวลภาพเพิ่มเติม
📝 ข่าว : นางสาวธีรันญา ธรรมานุวงศ์ นักประชาสัมพันธ์
กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC

#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด