งานชุมนุมลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

งานชุมนุมลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ ผู้บังคับการค่ายชุมนุม เป็นประธานในพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีอาจารย์ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา กรรมการและเลขานุการงานชุมนุม กล่าวรายงานสรุปกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บังคับการค่ายชุมนุม ผู้บังคับการค่ายย่อย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ คณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีปิด
โดยโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนมุ่งเน้นทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมค่ายลูกเสือ เป็นโครงการหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม ในการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยจัดกิจกรรมการชุมนุมลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒ โดยมีลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วม ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด