กิจกรรมการสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมการสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จัดกิจกรรมการสรุปผลการฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รหัส 63-65 โดยนักศึกษารหัส 63 สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุขชุมชน แหล่งฝึกโรงพยาบาล นักศึกษารหัส 64 สรุปผลการฝึกปฏิบัติการและสังเกตการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน แหล่งฝึกเทศบาล และนักศึกษารหัส 65 สรุปผลการสังเกตการณ์ในหน่วยบริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิ แหล่งฝึก รพ.สต. ทั้งนี้ได้มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประเมินสมรรถนะร่างกายของนักศึกษา และกิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า โดยวิทยากร คุณสมหมาย กล้าณรงค์ เครือข่ายเพื่อการไม่สูบบุหรี่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/eMGQM1fS736C5MPL7

ข่าวสารล่าสุด