การอบรมหลักสูตร OKRs กับการพัฒนาองค์กร และจัดทำแผนยุทศาสตร์ประจำปี 2564

การอบรมหลักสูตร OKRs กับการพัฒนาองค์กร และจัดทำแผนยุทศาสตร์ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมหลักสูตร OKRsกับการพัฒนาองค์กร และจัดทำแผนยุทศาสตร์ประจำปี 2564 ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมระดมความคิดเห็นของ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกภาคส่วน ในการวิเคราะห์บทบาทภารกิจ ตลอดจนประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของวิทยาลัย เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2564  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนาจ วัดจินดา เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ณ ห้อง ฺB235 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์เเละสังคมศาสตร์

 

 

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC

#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด