การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญฯ

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญฯ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และ ขั้นความรู้เบื้องต้น S.B.T.C. รุ่นที่ 1/2563 โดยมี อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ รองคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือหลักสูตรและการสอนลูกเสือ การวางเเผนการสอนลูกเสือและเกิดทักษะในกิจกรรมลูกเสือ โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมของคณะลูกเสือเเห่งชาติ ประกอบไปด้วย การบรรบาย การอภิปาย การระดมสมอง การสาธิต การฝึกปฏิบัติจริง กระบวนการกลุ่มย่อย และการอยู่ค่ายพักเเรม ใช้เวลา 4 วัน 3 คืน ตั้งเเต่วันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563 ชึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จำนวน 88 คน โดยได้รับความร่วมมือจากสโมสรลูกเสือล้านนา ชมรมลูกเสือดอยกองมู เเละผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือในจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นวิทยากร เเละสนันสนุนในการจัดอบรม ณ ค่ายลูกเสือ (ชั่วคราว) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

 

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click 

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด