ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน มรชม.วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน มรชม.วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ฐานการเรียนรู้ประจำสัปดาห์ 10 กันยายน 2564
ในสัปดาห์นี้ยังคงมีการดำเนินเนินกิจกรรมการให้ความรู้โดยฐานกิจกรรมต่างๆ แก่นักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการการจัดกิจกรรมได้รับผลตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างดี นักศึกษาได้รับความรู้จากวิทยากรประจำฐาน โดยในสัปดาห์นี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โดยแยกเข้าฐานความรู้ต่างๆ โดยในสัปดาห์นี้มีกิจกรรมให้ความรู้อาทิเช่น
-กิจกรรมฐานการเลี้ยงสัตว์ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ผดุงกิจ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และสาธารณูปการเป็นวิทยากรประจำสัปดาห์นี้ โดยได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องของการผสมเทียมปลา การแยกประเภทกบ การให้ความรู้การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ดน้ำ การวิเคราะห์โรคที่จะเกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภท
-กิจกรรมฐานต้นแบบพืชเศรษฐกิจใหม่
ในสัปดาห์นี้มีนายทับทิม วังเขียว และนายอุดรทาแดง เป็นวิทยากรประจำฐานในการให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยในสัปดาห์นี้ได้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบให้น้ำ การซ่อมแซมระบบสปริงเกอร์ให้น้ำเบื้องต้น และการดูแลต้นโกโก้ การให้ปุ๋ย และการกำจัดศัตรูพืชภายในแปลงสาธิตการปลูกโกโก้ของวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
-กิจกรรมฐานการปลูกพืชอินทรีย์ มีนายอนุสรณ์ คำภีร์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยในสัปดาห์นี้ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาประจำฐานในเรื่องของการทำน้ำหมักจากน้ำซาวข้าวกับถ่านกระดูกสัตว์ การทำเชื้อราขาว โดยในฐานการเรียนรู้การปลูกพืชอินทรีย์ เป็นฐานกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องของการทำจุลลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
-กิจกรรมฐานการช่างพื้นฐานโดยในสัปดาห์นี้มีนายเกียรติคุณ บูรณะธนสาร ผู้ปฏิบัติงานช่าง และนายสมชาย สุริยะ ผู้ปฏิบัติงานช่าง เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการ ในสัปดาห์นี้ได้สาธิตการทำวงบ่อคอนกรีต ด้วยแม่พิมพ์สำเร็จรูป และการทำแผ่นทางเดินด้วยแบบสำเร็จรูป โดยได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของอัตราส่วนผสมของคอนกรีต และเทคนิคต่างๆในการทำวงบ่อ และแผ่นทางเดินที่ไม่ให้คอนกรีตติดกับแม่พิมพ์และให้ถอดพิมพ์ได้ง่าย
-กิจกรรมฐานประชาสัมพันธ์ มีนายธวัชชัย สืบเมือง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการทั่วไป เป็นผู้ดูแลและเป็นวิทยากรประจำฐาน โดยในฐานกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ มีการให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านเทคนิคของการถ่ายภาพนิ่ง และภาะเคลือนไหว โดยมีนายสุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ และนายขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านเทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และการตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอ โดยได้ให้นักศึกษาได้ฝึกการถ่ายภาพของการทำกิจกรรมของแต่ละฐานภายในศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน และฝึกให้นำเสนอและเขียนข่าวการทำกิจกรรมของแต่ละฐานในแต่ละสัปดาห์

ภาพ / ข่าว : ศูนย์เรียนรู้ชีววิถีเพื่อชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน มรชม.วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด