วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันมหิดลประจำปี 2564

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันมหิดลประจำปี 2564

          ด้วยวันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก องค์พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ซึ่งสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน  จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เเละศึกษาถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะ จนเป็นรากฐานที่แข็งแรงสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับการแพทย์และการสาธารณสุขไทยมาจนถึงปัจุบัน อีกทั้งเพื่อให้ระลึกถึงพระราชหัตถเลขาองค์สำคัญที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” อันเป็นสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์เเละสาธารณสุขทุกคนพึงยึดถือปฏิบัติเป็นปณิธานในการปฏิบัติงาน วันมหิดลจึงเป็นวันสำคัญที่สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน กำหนดจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี

และในปีนี้ วันมหิดล ตรงกับวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยจัดให้มีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีมอบเสื้อกราว (นักศึกษาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 เเละชั้นปีที่ 3) พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นด้านจิตอาสา กิจกรรมเวทีสุขภาพ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เเละบริการตรวจค่าออกซิเจนในกระเเสเลือด ความดันโลหิต การเเนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อก้าวข้ามยุค New Normal ไปสู่ Next Normal

ภาพ / ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด