วมส. ร่วมประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด(ประเพณีออกพรรษา) เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี2564

วมส. ร่วมประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด(ประเพณีออกพรรษา) เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี2564

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร และสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ร่วมประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ถวายจองพารา เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี2564 ณ วัดผาอ่าง อ.เมือง จังหวัดเเม่ฮ่องสอน ในปีนี้สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน แถลงข่าว การจัดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด (ประเพณีออกพรรษา) ว่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ ประจำปี 2654  ซึ่งจะมีการกิจกรรมระหว่าง 15-21 ตุลาคม 2564 โดยมีการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด 19  ทั้งนี้จะมีการแสดงความสวยงามของจองพารา แบบไม่มีการแห่ขบวนจองพารา โดยจะมีการประกวดจองพาราที่ประดับไว้ตามบ้านเรือน การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่นกีฬาบาสเกตบอล 3 คน วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง และเปตอง ซึ่งการจัดแข่งกีฬาแต่ละประเภทต่างๆไม่ได้มีการจัดการแข่งขันในพื้นทดียวกัน  และยังมีการประกวดวงดนตรีออนไลน์ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ในขณะเดียวกันในปีนี้เจ้าภาพที่จะถวายจองพาราตามวัดวาอารามในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นี้  ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยนวมินทราชินี วิทยาลัยชุมชน ชุมชนหนองจองคำ ชุมชนกาดเก่า ชุมชนตะวันออก ชุมชนกลางเวียง ชุมชนปางล้อ ชุมชนดอนเจดีย์ และ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ส่วนกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับประเพณีเทศกาลปอยเหลินสิบเอ็ด หรือออกพรรษา วันสุดท้ายคือวันที่ 28 ตุลาคม จะมีการจุดต้นเกี๊ยะถวายเป็นพุทธบูชาตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป
โดยในปีนี้ไม่มีการจัดงานบุญตักบาตรเทโวโหนะที่ วัดพระธาตุดอยกองมู เนื่องด้วยในปีนี้พบการระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในหลายพื้นที่ ทางวัดจึงได้งดกิจกรรมงานบุญตักบาตรเทโวโรหนะซึ่งจะมีคนจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19   ส่วนพุทธศาสนิกชนก็ยังสามารถไปทำบุญตามวัดวาอารามต่างๆ ได้ตามปกติ

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด