ทีมงานวิศวกรสังคมฯ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ส่งมอบ “ถุงปันสุข” โดยได้รับอนุเคราะห์จาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

ทีมงานวิศวกรสังคมฯ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ส่งมอบ “ถุงปันสุข” โดยได้รับอนุเคราะห์จาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

วันนี้ 16 กันยายน 2564 ทีมงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ทุกคณะ วิทยาลัย ร่วมส่งมอบ “ถุงปันสุข” โดยได้รับอนุเคราะห์จาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และ ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี จำนวน 201 ชุด และได้รับการสนับสนุนสมทบเพิ่มเติมจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อีกจำนวน 200 ชุด รวมทั้งหมด 401 ชุด ในการส่งมอบให้กับเพื่อนนักศึกษา และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้รับมอบถุงปั่นสุข จำนวน 150 ชุด
จึงมาการดำเนินการลงพื้นที่มอบถุงปั่นสุขแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นระยะๆ
ทั้งนี้ได้รับมอบถุงปั่นสุข จำนวน 20 ชุด ให้ทาง นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน สะพานบุญครูหนึ่ง
รายละเอียดถุงปั่นสุข มีดังนี้
1. ถุงผ้าสกรีนโลโก้สมาพันธ์นักศึกษา ที่มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสกรีนคำว่า วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
2. ภายในถุงบรรจุของกินของใช้จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ อาหารแห้ง ยาตำราหลวง ฯลฯ

ภาพ / ข่าว : สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด