การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เรื่อง  รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดให้บุคลากรของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้คนละหนึ่งชื่อไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ จำนวน ๑ ราย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์  พริบไหว

ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ดังกล่าวดำเนินการดังนี้

๑) ให้จัดส่งแบบยืนยันการตอบรับฯ และประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)

๒) ให้นำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง ชั้น ๑ อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังได้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕

*******************************************************************************************************

กำหนดการประชุม

คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง ชั้น ๑ อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

————————————–

 

เวลา ๐๙.๐๐ น.         ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเพื่อกำหนดคำถามที่จะใช้สำหรับสอบถามผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

เวลา ๑๐.๐๐ น.         เชิญผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนรับฟังคำชี้แจงการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ

เวลา ๑๐.๑๕ น.         รับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯโดยให้ผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ไม่เกิน ๓๐ นาที

เวลา ๑๐.๔๕ น.      รับฟังการตอบคำถามของผู้เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนที่คณะกรรมการสรรหาฯ จัดเตรียมไว้ (ดำเนินรายการโดยประธานกรรมการสรรหาฯ)

 

หมายเหตุ :    – อนุญาตให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถามได้ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดกรองบุคคลเพื่อเข้าห้องประชุม

ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมควรถึงห้องประชุมก่อนเริ่มมีการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ อย่างน้อย ๑๕ นาที

–   ให้มีการถ่ายทอดสัญญาณการนำเสนอวิสัยทัศน์และการตอบคำถาม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

–   อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม

 

******************************************************************************************************

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

———————–

          เพื่อให้การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๘ คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คุณสมบัติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕ คือ ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ และควรมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
(๒) มีวิสัยทัศน์และศักยภาพที่จะนำความเจริญและชื่อเสียงมาสู่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
(๓) มีความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่ม สนใจและเล็งเห็นความสำคัญในกิจการของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
(๔) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
(๕) มีประสบการณ์ด้านการบริหารระดับอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า
(๖) สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลาให้แก่กิจการของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ข้อ ๒ วิธีการได้มา วิธีการได้มาซึ่งชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
กระทำโดยวิธีการ ได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้
(๑) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ ซึ่งจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้
(๒) บุคลากรของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนได้คนละหนึ่งชื่อ โดยเสนอชื่อด้วยตนเองต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวัน เวลาและสถานที่
ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(๓) การยื่นใบเสนอชื่อตาม (๒) ให้ใส่ซองปิดผนึกจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน” ต่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

(๓.๑) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น B2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หรือ
(๓.๒) สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เมื่อได้รับใบเสนอชื่อแล้วให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีการประทับตรารับและลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับใบเสนอชื่อตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ

ข้อ ๓  กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาฯ ให้เป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔

 

—– ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง —–

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  

ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน + กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน *แบบ วมส.๑ (รูปแบบเอกสาร word)  

ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน *แบบ วมส.๑ (รูปแบบเอกสาร pdf)  

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *แบบ วมส.๒ (รูปแบบเอกสาร word)  

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *แบบ วมส.๒ (รูปแบบเอกสาร pdf)  

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายและแผนพัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  

 

—– ดาวน์โหลดข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง —–

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและการจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๖

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

 

ภาพ / ข่าว :  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS
เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

ข่าวสารล่าสุด