ข่าวรอบรั้ว วมส.

โครงการจุดประกายการทำวิจัยและพัฒนาสู่ ยุค 5G
2021-06-15 00:11:47

โครงการจุดประกายการทำวิจัยและพัฒนาสู่ ยุค 5G

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ “จุดประกายการทาวิจัยและพัฒนาสู่ ยุค5G” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ศิลป์ชัย นิลกรณ์ เป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อจุดประกายการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม (จากหิ้งลงสู่ห้าง) ยุค 5G , แนวทางและกระบวนการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุน (Research proposal) , แก่นที่ควรรู้และเข้าใจ 7 ข้อสาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีผู้บริหาร เเละคณาจารย์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอานนท์ เที่ยงตรง ชั้น 1 อาคารฝึกหัดครู

 

ภาพ : สุรอาจ เพิ่มเกียรติกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มร.ชม.วมส.

ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

 

ประมวลภาพกิจกรรม >>  Click 

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS 
 

เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

      M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
      S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
      C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน" คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

 

.

Contact us

Call: 0 53613263 ,0623104903
จันทร์ - ศุกร์(เวลา 8.30 - 17.00 น.)

Email: msc@cmru.ac.th
Web:www.msc.cmru.ac.th

Location: สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ชั้น 1 อาคารฝึกหัดครู

location