สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์สัญฌา พันธุ์แพง
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์พุทธชาติ ยมกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์ภัทรมน พันธุ์แพง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์คมสัน โกเสนตอ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์จีรัง คำนวนตา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร