สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

อาจารย์พัชรี วงศ์ฝั้น
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
อาจารย์พงศ์กรณ์ ทิพย์ปัญญา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
อาจารย์ ดร.ศิวาพร มหาทำนุโชค
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
อาจารย์ทัศน์กร อินทจักร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
อาจารย์อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน