สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์กาญจน์พิชชา ถวิลไทย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อาจารย์ปัทมา รัตนกมลวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อาจารย์อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์รักคุณ ปัญญาวุธาไกร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อาจารย์อาทิตย์ ศรีจันทร์ดร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อาจารย์ปรภัทร คงศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Mr.Micheal Lakhin
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(ลาศึกษาต่อ)