คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ตฤณ  หงษ์ใส

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ชลธิดา ณ ลำพูน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
อาจารย์อัจฉรีย์ ไกรกิจราษฏร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
อาจารย์บุณยณัฐ บัวราช
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย