สาขาวิชาการประถมศึกษา

อาจารย์นวพร ชลารักษ์
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การประถมศึกษา
อาจารย์ภัสราภรณ์ นันตากาศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การประถมศึกษา