สาขาวิชาการประถมศึกษา

อาจารย์นวพร ชลารักษ์
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ ดร.คมศิลป์ ประสงค์สุข
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การประถมศึกษา
อาจารย์รินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การประถมศึกษา
อาจารย์ภัสราภรณ์ นันตากาศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การประถมศึกษา
อาจารย์ณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การประถมศึกษา