สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อาจารย์สิริลักษณ์ กัลยา
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อาจารย์ศุภกร ประทุมถิ่น
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อาจารย์ทับทิม เป็งมล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อาจารย์วาสนา อังศุนิตย์ลาภา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน