สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน

อาจารย์สุพจน์ คำมะนิด
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน
ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การจัดการการค้าชายแดน
อาจารย์บุปผา คำนวน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การจัดการการค้าชายแดน
อาจารย์สุธาวัลย์ สัจจสมบูรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การจัดการการค้าชายแดน
อาจารย์ธีว์วรา ไหวดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การจัดการการค้าชายแดน