ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เรื่องให้ผู้บริหาร อาจารย์ ครู และบุคลากร มาปฎิบัติงานและดำเนินการเรียนการสอน และการสอบ เป็นระบบ On – site ณ สถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เรื่องให้ผู้บริหาร อาจารย์ ครู และบุคลากร มาปฎิบัติงานและดำเนินการเรียนการสอน และการสอบ เป็นระบบ On – site ณ สถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เรื่อง การจำกัดพื้นที่ในการรับ-ส่ง พัสดุ ไปรษณียภัณฑ์ อาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 2