Chiangmai Rajabhat University , Maehongson Campus Demonstration School

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ระดับชั้นและจำนวนที่รับสมัคร

เตรียมอนุบาล ( 2 - 3 ขวบ ) จำนวน 25 คน
อนุบาล 1 (3 - 4 ขวบ) จำนวน 25 คน

- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562
- ประกาศชื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
- สัมภาษณ์ วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562

หลักฐานประกอบการแจ้งความจำนง

- สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา–มารดา จำนวน 1ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา – มารดา จำนวน 1 ชุด
- หลักฐานอื่นๆ ที่ราชการออกให้(ถ้ามี)จำนวน 1 ชุด

วิธีการสมัครและประกาศผล

- ใช้อายุเกณฑ์การศึกษานับถึงวันที่16พฤษภาคม2562
- ประกาศผล6มีนาคม2562 ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิต
- รายงานตัวพร้อมชำระเงิน วันที่ 28 มีนาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม