วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน


          งานวิชาการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน แจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 7 สาขาวิชา รับจำนวน 224 คน

- การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)  (รับ 24 คน)

- การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.)  (รับ 24 คน)

- การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี  (รับ 40 คน)

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี  (รับ 32 คน)

- การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี  (รับ 40 คน)

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี  (รับ 32 คน)

- สาธารณสุขชุมชน (ส.บ. 4 ปี แม่ฮ่องสอน) ปริญญาตรี 4 ปี  (รับ 32 คน)

โดยผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ทาง>> www.tcas.cmru.ac.th ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2563 ส่งหลักฐานการสมัครภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สอบรูปแบบออนไลน์เฉพาะสาขาวิชาที่มีการจัดสอบ)  วันที่ 13 มกราคม 2564 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564


>> ระบบรับสมัครออนไลน์ <<

ประกาศการรับสมัคร 

กำหนดการรับสมัคร

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้สมัคร 

แผนรับนักศึกษา

https://www.tcas.cmru.ac.th/


สอบถามเพิ่มเติม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 236 หมู่3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263 , โทรสาร : 0 5361 3263   Website : www.msc.cmru.ac.th

 


ภาพ / ข่าว : ขวัญชัย ไชยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มร.ชม.วมส.

#วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน #CMRUMSC
#สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น #rmhs.cmru
#มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #CMRUMHS #MaehongsonCampus
#โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน #SatitCMRU.MHS 
 

เอกลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น”

ค่านิยมหลัก ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

      M        Morality       สถาบันการศึกษา สร้างคนดี
      S         Scholar       พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
      C         Culture       สืบสานวัฒนธรรมสู่ชุมชน

อัตลักษณ์ ของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน" คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)


จำนวนผู้เข้าชม : 142วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

Maehongson College


236 หมู่ 3 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน 58000

โทรศัพท์ : 0 5361 3263

โทรสาร : 0 5361 3264

msc@cmru.ac.th

เมนูหลัก


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : msc@cmru.ac.th